15 Ιουνίου 2012

LONG STORY SHORT

Σιλό Πειραιά. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου SIEMENS.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Nicolaus Hein, "Το Σιλό σιτηρών του λιμένα Πειραιώς", Τεχνικά Χρονικά IV, 174, 15 Μαρτίου 1939, σ. 225-230.