23 Μαρτίου 2011

on HISTORY

One tragic night I was miserable because I had to decide between practice and history. I remember I was sweating, walking around, felt ill, had a fever. At the end, in the morning, I had decided and that was it! I gave up all the tools of architecture and determined to dedicate myself entirely to history. What kind of history I didn't know, but I knew at that moment that it should be history.

MANFREDO TAFURI

"History as Project: An Interview (by Luisa Passerini) with Manfredo Tafuri (Ρώμη, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992)" στο I. de Sola-Morales (επ.), "Being Manfredo Tafuri", Architecture Νew York, 25-26 (1999), σ.31.

Δεν υπάρχουν σχόλια: